Algemene voorwaarden 2021

1. Begripsbepalingen; omvang

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Houtworm Centrale B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Houtworm Centrale B.V. statutair gevestigd te Tilburg
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten dan wel
Producten van Houtworm Centrale B.V. afneemt, dan wel
met wie Houtworm Centrale B.V. in onderhandeling is over
het sluiten van een Overeenkomst.
Overeenkomst: Iedere schriftelijk vastgelegde Overeenkomst tussen
Houtworm Centrale B.V. en een Opdrachtgever.
Aanbieding: Ieder aanbod van Houtworm Centrale B.V tot het aangaan
van een Overeenkomst.
Offerte: Iedere vrijblijvende indicatie van Houtworm Centrale B.V
onder welke voorwaarden Houtworm Centrale B.V eventueel
bereid zou zijn een Overeenkomst aan te gaan.
Locatie: Nadrukkelijk in de Overeenkomst benoemde en
gespecificeerde locatie.
Product: Alle zaken (producten) in het assortiment van Houtworm
Centrale B.V die het onderwerp zijn van een (koop)
overeenkomst.

Overmacht: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Houtworm Centrale B.V geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Houtworm Centrale B.V niet in
staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst (zonder
tekortkoming) na te komen, waaronder in ieder geval, maar
niet uitsluitend, oorlog, mobilisatie, rebellie, beslag, een
algeheel gebrek aan transportmiddelen, een algeheel gebrek
aan grondstoffen, vervoersbeperkingen, verstoringen van de
arbeidsmarkt, computervirussen, aanwijzingen van de
overheid en buitengewone weerscondities, alsmede
werkstakingen in het bedrijf van Houtworm Centrale B.V,
een en ander naast en in aanvulling op hetgeen in de wet en
in de jurisprudentie reeds onder overmacht wordt begrepen.

1.2. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 26 artikelen.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Aanbieding en
op iedere Overeenkomst tussen Houtworm Centrale B.V en Opdrachtgever, en op alle
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, voor zover daarvan door partijen niet
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten
tussen Houtworm Centrale B.V en Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door
Houtworm Centrale B.V derden dienen te worden ingeschakeld.
2.3. Houtworm Centrale B.V en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de algemene
voorwaarden van Houtworm Centrale B.V aan als toepasselijke algemene
voorwaarden. Indien de Opdrachtgever zijnerzijds algemene voorwaarden hanteert,
dan zullen deze Houtworm Centrale B.V niet binden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk
door Houtworm Centrale B.V is geaccepteerd, en dan slechts voor zover deze niet
strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Houtworm Centrale B.V, in welk geval
de algemene voorwaarden van Houtworm Centrale B.V zullen prevaleren.
2.4. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende
Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar
mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan
wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle
andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.
2.5. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de
Overeenkomst dan geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde.

3. Offertes en Aanbiedingen

3.1. Tenzij in een Offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd, wordt de Offerte niet geacht
een Aanbieding te zijn, die voor aanvaarding vatbaar is. Offertes worden door Houtworm
Centrale B.V geheel vrijblijvend gedaan en een Opdrachtgever kan geen rechten aan een
Offerte ontlenen.
3.2. Aanbiedingen die niet binnen de aangegeven termijn door de Opdrachtgever zijn aanvaard
komen van rechtswege te vervallen. Opdrachtgevers kunnen daar alsdan geen beroep meer op
doen.
3.3. Alle prijzen in Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten zijn exclusief BTW, tenzij
nadrukkelijk anders aangegeven. 3.4. Indien een Opdrachtgever een Aanbieding wenst te
aanvaarden, is deze voor Houtworm Centrale B.V pas bindend wanneer door Houtworm
Centrale B.V een exemplaar van de Aanbieding getekend retour is ontvangen, dan wel, bij
gebreke daarvan, zodra door Houtworm Centrale B.V met de uitvoering van de Overeenkomst
wordt aangevangen.
3.5. Aanvullingen op of afwijkingen van een Aanbieding zijn pas bindend wanneer deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.6. Houtworm Centrale B.V heeft steeds het recht af te wijken van de inhoud van catalogi, folders,
technische specificaties, prijslijsten en dergelijke, totdat een en ander uitdrukkelijk in een
Overeenkomst is vastgelegd.

4. Inspectie

4.1. Houtworm Centrale B.V heeft het recht om voorafgaand aan het doen van een Aanbieding de
locatie van Opdrachtgever waar werkzaamheden zouden moeten plaatsvinden te
inspecteren, teneinde vast te stellen welke (voorbereidende) werkzaamheden noodzakelijk
zijn.
4.2. Geen Overeenkomst komt tot stand, indien Opdrachtgever niet instemt met door Houtworm
Centrale B.V noodzakelijk geachte voorbereidende werkzaamheden.

5. Omvang van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst ziet uitsluitend op de daarin nadrukkelijk omschreven werkzaamheden en
leveringen.
5.2. De Overeenkomst beperkt zich tot de in de Overeenkomst genoemde Locatie.
5.3. Tenzij nadrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, strekt de Overeenkomst zich in
geen geval uit tot bouwkundige werkzaamheden, waaronder begrepen aanpassingen aan
het pand van Opdrachtgever.
5.4. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door
Houtworm Centrale B.V. uit te voeren werkzaamheden uitsluitend verricht op werkdagen
tussen 08.00 en 18.00 uur.
5.5. Houtworm Centrale B.V. is op geen enkele wijze gebonden aan afspraken van Opdrachtgever
met leden van het personeel van Houtworm Centrale B.V., behoudens uitdrukkelijke
schriftelijke bevestiging van een bevoegd vertegenwoordiger van Houtworm Centrale B.V.

6. Aanvang Overeenkomst; uitvoeringstermijnen

6.1. De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de, door Opdrachtgever, bepaalde
ingangsdatum.
6.2. Voor beëindiging van De Overeenkomst dient een opzegtermijn in acht te worden genomen
van ten laatste 5 (werk)dagen voorafgaande aan de overeengekomen datum, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de Overeenkomst geacht te zijn voortgezet zoals de
Overeenkomst is aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor voltooiing van bepaalde door Houtworm
Centrale B.V .te verrichten werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dat nimmer
een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Houtworm
Centrale B.V. derhalve steeds schriftelijk in gebreke te stellen, waarna Houtworm Centrale B.V.
de mogelijkheid heeft om de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen of
voor juiste levering van de zaken zorgdragen, voordat verzuim intreedt.

7. Algemene verplichtingen van Houtworm Centrale B.V .

7.1. Houtworm Centrale B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2. Houtworm Centrale B.V .zal de risico’s voor Opdrachtgever en haar medewerkers zoveel als
mogelijk beperken.
7.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit naar de mening van
Houtworm Centrale B.V. vereist, heeft Houtworm Centrale B.V. het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door een door Houtworm Centrale B.V .aan te wijzen
derde.
7.4. Houtworm Centrale B.V .gaat in het kader van de Overeenkomst in beginsel uitsluitend
inspanningsverbintenissen aan.

8. Levering van Producten

8.1. Levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de Overeenkomst vermeld is.
8.2. De kosten verband houdende met de levering van Producten zijn voor rekening van de
Opdrachtgever.
8.3. Het transportrisico blijft steeds voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Verplichtingen Opdrachtgever

9.1. Opdrachtgever maakt desgevraagd en op eerste verzoek tijd en locatie vrij voor het personeel
van Houtworm Centrale B.V..
9.2. Opdrachtgever verschaft het personeel van Houtworm Centrale B.V. toegang tot de betrokken
Locatie en tot andere vertrekken waarvan toegang naar het oordeel van Houtworm Centrale
B.V. noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Indien
Opdrachtgever Houtworm Centrale B.V. geen toegang verschaft, laat dat de
betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Houtworm Centrale B.V. onverlet.
9.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de Locatie of gedeelten daarvan, waar naar het
oordeel van Houtworm Centrale B.V .door haar instrumenten of apparaten opgebouwd en/of
geplaatst moeten worden bereikbaar en beschikbaar zijn.
9.4. Opdrachtgever geeft het personeel van Houtworm Centrale B.V de beschikking over een
deugdelijke en veilige ladder en/of ander deugdelijk en veilig materiaal, indien dit naar het
oordeel van Houtworm Centrale B.V. noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van haar
werkzaamheden. Meer in het bijzonder geeft Opdrachtgever het personeel van Houtworm
Centrale B.V .de beschikking over bijzondere apparatuur benodigd voor het werken in een
gevoelige omgeving en/of Locatie met toegangsbeperkingen.
9.5. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat op door Houtworm Centrale B.V . aangegeven
plaatsen energievoorziening aanwezig is, die in overeenstemming is met de aanwijzingen van
Houtworm Centrale B.V..
9.6. Opdrachtgever volgt de instructies van Houtworm Centrale B.V. in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst nauwgezet en tijdig op.
9.7. Houtworm Centrale B.V. is te allen tijde bevoegd de betrokken Locatie te inspecteren. Indien
en voor zover noodzakelijk zal Opdrachtgever Houtworm Centrale B.V .daartoe op eerste
verzoek in de gelegenheid stellen.
9.8. Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de betrokken
Locatie en voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemers van Houtworm
Centrale B.V..
9.9. Opdrachtgever voldoet steeds tijdig en volledig aan haar informatieverplichtingen zoals
bedoeld in artikel 10.
9.10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zij te allen tijde beschikt over een voldoende up-to-
date automatiseringssysteem om door Houtworm Centrale B.V. digitaal verzonden informatie,
correspondentie, facturen en dergelijke te kunnen ontvangen, uitlezen en/of verwerken.

10. Informatieplicht

10.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens waarvan Houtworm Centrale B.V.
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en
correct aan Houtworm Centrale B.V .worden verstrekt. Meer in het bijzonder informeert
Opdrachtgever Houtworm Centrale B.V. vooraf over bijzondere omstandigheden met
betrekking tot de betrokken locatie, waaronder (maar niet beperkt tot) een gevoelige
omgeving en toegangsbeperkingen.
10.2. Opdrachtgever informeert Houtworm Centrale B.V. omgaand over de aanwezigheid van
plaagdieren of hygiëneproblemen en/of over ieder vermoeden daarvan.
10.3. Indien en voor zover de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig en correct aan
Houtworm Centrale B.V. zijn verstrekt, heeft Houtworm Centrale B.V .het recht de uitvoering
van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven van Houtworm Centrale B.V .aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen.
10.4. Houtworm Centrale B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien en
voor zover de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens waarop Houtworm Centrale
B.V. zich baseerde niet juist en/of onvolledig blijken te zijn.
10.5. Houtworm Centrale B.V .zal Opdrachtgever voorzien van documentatie met betrekking tot
door haar uitgevoerde inspecties, voorgestelde maatregelen, onderzoeksresultaten en andere
voorgestelde of uitgevoerde werkzaamheden. Opdrachtgever is bevoegd de door Houtworm
Centrale B.V . aan haar aangeleverde informatie voor eigen doeleinden te gebruiken.

11. Apparatuur Houtworm Centrale B.V .

11.1. Alle zaken die door Houtworm Centrale B.V .in het kader van de Overeenkomst in de
betrokken Locatie worden geplaatst Houtworm Centrale B.V. door haar worden gebruikt, zijn
en blijven eigendom van Houtworm Centrale B.V., tenzij deze in de Overeenkomst
nadrukkelijk zijn verkocht aan Opdrachtgever en zowel levering als betaling heeft
plaatsgevonden.
11.2. Opdrachtgever is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Houtworm Centrale B.V.,
aansprakelijk voor verlies van en schade aan zaken van Houtworm Centrale B.V . die zich
in/bij de betrokken Locatie bevinden.
11.3. Opdrachtgever is verplicht de in het kader van de Overeenkomst op Locatie door Houtworm
Centrale B.V . geplaatste zaken tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te
houden, alsmede de daarvoor verschuldigde premies en andere lasten tijdig te voldoen.
12. Overmacht
12.1. Indien en zolang sprake is van Overmacht, is een tekortkoming in de nakoming van een
verplichting van Houtworm Centrale B.V .niet aan haar toerekenbaar. Ingeval van een
dergelijke tekortkoming geldt dat de verplichtingen van Houtworm Centrale B.V . worden
opgeschort. Dit laat onverlet de mogelijkheid van Houtworm Centrale B.V .om tot ontbinding
van de Overeenkomst over te gaan.
12.2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Houtworm
Centrale B.V .niet mogelijk is langer duurt dan zes (6) maanden, dan zijn beide partijen
bevoegd de Overeenkomst met directe ingang door middel van schriftelijke opzegging te
beëindigen.
12.3. Indien Houtworm Centrale B.V bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is
zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
Overeenkomst, behoudens indien en voor zover het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
geen zelfstandige waarde heeft.
12.4. Houtworm Centrale B.V. heeft het ook recht zich op Overmacht te beroepen, indien de
omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden nadat Houtworm Centrale
B.V. haar verbintenis(sen) had moeten nakomen.

12. Overmacht

12.1. Indien en zolang sprake is van Overmacht, is een tekortkoming in de nakoming van een
verplichting van Houtworm Centrale B.V .niet aan haar toerekenbaar. Ingeval van een
dergelijke tekortkoming geldt dat de verplichtingen van Houtworm Centrale B.V . worden
opgeschort. Dit laat onverlet de mogelijkheid van Houtworm Centrale B.V .om tot ontbinding
van de Overeenkomst over te gaan.
12.2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Houtworm
Centrale B.V .niet mogelijk is langer duurt dan zes (6) maanden, dan zijn beide partijen
bevoegd de Overeenkomst met directe ingang door middel van schriftelijke opzegging te
beëindigen.
12.3. Indien Houtworm Centrale B.V bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is
zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
Overeenkomst, behoudens indien en voor zover het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
geen zelfstandige waarde heeft.
12.4. Houtworm Centrale B.V. heeft het ook recht zich op Overmacht te beroepen, indien de
omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden nadat Houtworm Centrale
B.V. haar verbintenis(sen) had moeten nakomen.

13. Gebreken; klachttermijn

13.1. De Opdrachtgever is verplicht om de door Houtworm Centrale B.V .geleverde diensten direct
na beëindiging daarvan te keuren. Geleverde zaken dienen bij aflevering door de
Opdrachtgever te worden gekeurd.
13.2. Klachten over door Houtworm Centrale B.V .verrichte werkzaamheden en/of door Houtworm
Centrale B.V . geleverde zaken, waaronder begrepen door de Opdrachtgever geconstateerde
schade, dienen door de Opdrachtgever omgaand, maar in ieder geval binnen 10 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing of beëindiging van de betreffende
werkzaamheden, schriftelijk aan Houtworm Centrale B.V . te worden gemeld.
13.3. Indien en voor zover Opdrachtgever een klacht niet binnen de in artikel 13.2 genoemde
termijn schriftelijk heeft gemeld aan Houtworm Centrale B.V., dan komen alle rechten van
Opdrachtgever ter zake van die klacht van rechtswege te vervallen.
13.4. Indien Houtworm Centrale B.V . van mening is, dat een klacht gegrond is en deze klacht
Houtworm Centrale B.V .tijdig heeft bereikt, dan zal Houtworm Centrale B.V. de
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen of voor juiste levering van de
zaken zorgdragen, tenzij nakoming inmiddels aantoonbaar onmogelijk of zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk aan Houtworm Centrale B.V . te worden
medegedeeld en aangetoond.
13.5. Indien deugdelijke nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, zal Houtworm
Centrale B.V .slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen gesteld in artikel 14.

14. Aansprakelijkheid Houtworm Centrale B.V

14.1. Houtworm Centrale B.V . is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend
het gevolg is van een aan Houtworm Centrale B.V . toe te rekenen tekortkoming. Houtworm
Centrale B.V . is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade als gevolg van direct
verlies van zaken en/of persoonlijk letsel. Houtworm Centrale B.V . is nimmer aansprakelijk
voor gevolgschade, (in)directe bedrijfsschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
14.2 Houtworm Centrale B.V is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door micro-
organismen, chemicaliën, giftige stoffen en/of allergenen.
14.3. Houtworm Centrale B.V is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect is
veroorzaakt door brand, indien deze brand zijn oorzaak vindt, dan wel kan worden
gerelateerd aan gebrekkige brandbeveiliging, of indien de Opdrachtgever aan Houtworm
Centrale B.V onvolledige en/of onjuiste informatie heeft verschaft over de staat van het
object.
14.4. Houtworm Centrale B.V is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-nakoming, dan
wel de gebrekkige nakoming door Opdrachtgever van haar verplichting tot het aanvragen van
en het beschikken over vergunningen of andere soortgelijke documentatie met betrekking
tot brandpreventie, voedselverwerking, en dergelijke.
14.5. Houtworm Centrale B.V is nimmer aansprakelijk voor kosten, (administratieve) boetes,
straffen of andere sancties die na inspectie of een incident zouden kunnen worden opgelegd
aan de Opdrachtgever.
14.6. Houtworm Centrale B.V is nimmer aansprakelijk voor kosten die aan Opdrachtgever in
rekening worden gebracht voor controles of inspecties die van overheidswege onder meer op
grond van geldende milieuregelgeving plaats vinden.
14.7. Houtworm Centrale B.V is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding
van een termijn voor voltooiing van bepaalde door Houtworm Centrale B.V te verrichten
werkzaamheden.
14.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1 tot en met 14.7 is iedere eventuele
aansprakelijkheid van Houtworm Centrale B.V, voor zover door haar
aansprakelijkheidsverzekering gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
gedane uitkering in het desbetreffende geval.
14.9. Indien de verzekeraar in enig geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat of
schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van beperkt tot een
bedrag van € 25.000,00 per schadegeval, met een maximum van € 50.000,00 per jaar.
14.10. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Houtworm
Centrale B.V heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of
verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

15. Intellectuele eigendom

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht op alle door Houtworm Centrale
B.V vervaardigde rapporten, adviezen en ontwerpen, komen toe aan Houtworm Centrale B.V
15.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele
eigendomsrechten van Houtworm Centrale B.V rusten, dan wel producten waarop
intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Houtworm
Centrale B.V gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren.
15.3. Indien en voor zover voor de totstandkoming van een intellectueel eigendomsrecht terzake
van een in het kader van de Overeenkomst gedane ontdekking of uitvinding of in dat kader
vervaardigd model of ontwerp registratie is vereist, zal Opdrachtgever daaraan op eerste
verzoek van Houtworm Centrale B.V haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen.
15.4. Indien enig in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand gekomen
intellectueel eigendomsrecht van rechtswege toekomt aan Opdrachtgever, dan zal
Opdrachtgever op eerste verzoek van Houtworm Centrale B.V meewerken aan overdracht
van dat intellectuele eigendomsrecht aan Houtworm Centrale B.V
15.5. Alle door Houtworm Centrale B.V aan Opdrachtgever verstrekte schriftelijke stukken zijn
uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door Houtworm Centrale B.V en Opdrachtgever. Zij
mogen door Opdrachtgever niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Houtworm Centrale B.V worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden
gebracht.
15.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 is Houtworm Centrale B.V steeds gerechtigd om de
door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst verworven en/of toegenomen kennis te
gebruiken voor andere doeleinden en/of in het kader van andere Overeenkomsten,
behoudens voor zover sprake is van informatie als bedoeld in artikel 16.

16. Geheimhouding

16.1. Houtworm Centrale B.V en Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding
van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen, tenzij partijen deze informatie bij of krachtens enige wet of
regeling van een overheidsorgaan dienen te verstrekken.
16.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, indien dit door de andere partij is medegedeeld en/of
indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.3. Niet vertrouwelijk is informatie: – die reeds publiekelijk bekend is;
– die partijen zelf en onafhankelijk van aan hen verstrekte informatie hebben verworven;
– die partijen van derden hebben ontvangen.

17. Honorarium, betaling

17.1. Het honorarium van Houtworm Centrale B.V wordt in de Overeenkomst vastgelegd. Tenzij
partijen schriftelijk anders overeenkomen is sprake van een eenmalig honorarium, welk
honorarium direct bij behandeling door Opdrachtgever is verschuldigd.
17.2. Houtworm Centrale B.V is gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen, zonder dat dit
Opdrachtgever enig recht geeft de Overeenkomst te beëindigen. Indien Houtworm Centrale
B.V de tarieven met meer dan het CBS prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie plus drie
procent verhoogt, is Opdrachtgever gerechtigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen, om de Overeenkomst binnen dertig dagen na ontvangst van de
aangekondigde prijsverhoging op te zeggen, dit met inachtneming van de geldende
opzegtermijn.
17.3. Indien Houtworm Centrale B.V de tarieven verhoogt met meer dan het inflatiepercentage,
dan zal Houtworm Centrale B.V de Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren uiterlijk
tegelijk met de eerstvolgende facturering.
17.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 17.2 en 17.3 is Houtworm Centrale B.V gerechtigd om
kostenstijgingen aan Opdrachtgever door te berekenen, indien er in de periode tussen het
moment van sluiten van de Overeenkomst en de aflevering respectievelijk dienstverlening
door Houtworm Centrale B.V één of meer kostprijsfactoren een verhoging zijn ondergaan.
17.5. Door Houtworm Centrale B.V te leveren Producten worden door Houtworm Centrale B.V
afzonderlijk aan Opdrachtgever gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
17.6. Werkzaamheden buiten de in artikel 5.4 genoemde tijdvakken worden afzonderlijk aan de
Opdrachtgever gefactureerd, waarbij aan de Opdrachtgever een overwerktoeslag in
rekening
kan worden gebracht van 125% voor werkzaamheden ’s avonds en van 150% op zaterdagen
en van 200% op zon- en feestdagen.
17.7. In het honorarium van Houtworm Centrale B.V respectievelijk in de koopprijs zijn niet
begrepen de kosten van derden, waaronder in ieder geval begrepen de kosten voor
eventuele vergunningen. Opdrachtgever dient deze kosten zelf rechtstreeks aan de
betrokken derden te voldoen.
17.8. Houtworm Centrale B.V is gerechtigd haar facturatie digitaal uit te voeren en Opdrachtgever
is gehouden haar medewerking hieraan te verlenen.
17.9. De Opdrachtgever dient facturen van Houtworm Centrale B.V steeds te voldoen binnen
veertien (14) dagen na factuurdatum, zulks door middel van overschrijving op de
bankrekening van Houtworm Centrale B.V.
17.10. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van de betaling van
facturen van Houtworm Centrale B.V
17.11. Indien Houtworm Centrale B.V aan de Opdrachtgever een gespecificeerde opgaaf zendt van
bedragen die door de Opdrachtgever aan Houtworm Centrale B.V verschuldigd zijn en van
bedragen die Houtworm Centrale B.V aan de Opdrachtgever verschuldigd is, dan heeft deze
opgaaf tussen partijen te gelden als een verrekening verklaring.
17.12. Ingeval van te late betaling treedt Opdrachtgever direct en zonder ingebrekestelling van
rechtswege in verzuim. De betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum is een fatale
termijn. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, dan kan Opdrachtgever geen aanspraak
maken op aflevering van Producten dan wel het verrichten van diensten door Houtworm
Centrale B.V.
17.13. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat Houtworm Centrale
B.V betaling ontvangt, is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
van 1% per maand, een gedeelte daarvan als hele maand rekenende, tenzij de wettelijke
handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
17.14. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle
verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde), vervolgens van opeisbare facturen ter
zake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als vermeldt door Opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een andere of latere (factuur)-vordering.

18. Incassokosten

Indien Opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen
alle door Houtworm Centrale B.V gemaakte kosten welke ontstaan ten gevolge van gerechtelijke
en/of buitengerechtelijke incassering van vorderingen voor rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke incassokosten zullen – ingeval Opdrachtgever handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf – nimmer minder zijn dan 15% van het overeengekomen jaarlijkse
honorarium, respectievelijk van de overeengekomen koopsom. De Opdrachtgever kan betaling
niet achterwege laten c.q. opschorten met een beroep op een tegenvordering, uit welke hoofde
dan ook, op Houtworm Centrale B.V.

19. Boete

Onverminderd het recht van Houtworm Centrale B.V op vergoeding van rente en kosten is
Opdrachtgever, indien Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of
niet volledig nakomt, aan Houtworm Centrale B.V een boete verschuldigd ten bedrage van 25%
van het overeengekomen honorarium, respectievelijk van de overeengekomen koopsom
dan wel het factuurbedrag.

20. Schadevergoeding

Onverminderd het recht van Houtworm Centrale B.V op vergoeding van rente en kosten en een
eventuele boete als bedoeld in artikel 19, heeft Houtworm Centrale B.V, indien Opdrachtgever
enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, recht op volledige
vergoeding van de door Houtworm Centrale B.V dientengevolge geleden schade.

21. Opschorting

Indien en voor zover Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is Houtworm Centrale B.V, onverminderd haar overige
rechten, gerechtigd al haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat
Opdrachtgever integraal aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. Meer in het
bijzonder is Houtworm Centrale B.V bevoegd de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden dan wel de levering van haar producten op te schorten, zolang Opdrachtgever
een overeengekomen voorschot en/of een overeengekomen vergoeding voor werkzaamheden
dan wel een overeengekomen koopsom niet heeft voldaan.

22. Vervroegde opeisbaarheid vorderingen / beëindiging van de Overeenkomst

22.1. De vorderingen van Houtworm Centrale B.V op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar,
indien:
a.de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard (dan wel een aanvraag daartoe
wordt ingediend) of aan hem surséance van betaling wordt verleend;
b.na het sluiten van de Overeenkomst aan Houtworm Centrale B.V ter kennis gekomen
omstandigheden Houtworm Centrale B.V gegronde redenen geven om te vrezen, dat
Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal kunnen voldoen;
c.de Opdrachtgever de aard van haar werkzaamheden wijzigt.
22.2. In de gevallen bedoeld in artikel 22.1 onder a. eindigt de Overeenkomst direct van
rechtswege, zonder dat enige opzeggingshandeling is vereist.
22.3. In de gevallen bedoeld in artikel 22.1 onder b. en c. is Houtworm Centrale B.V bevoegd de
verdere uitvoerig van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst met
directe ingang te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Houtworm Centrale
B.V om schadevergoeding te vorderen.
22.4. Houtworm Centrale B.V is steeds bevoegd de Overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling
buitengerechtelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever enige verplichting uit de
Overeenkomst niet nakomt.
22.5. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Houtworm Centrale B.V digitale informatie
die gedurende de Overeenkomst voor Opdrachtgever beschikbaar is, nog maximaal twee
maanden ter beschikking van Opdrachtgever houden.

23. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Houtworm Centrale B.V voor aanspraken van derden die het gevolg
zijn van schending door Opdrachtgever van enige op hem rustende verplichting uit de
Overeenkomst, meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend de verplichtingen van
Opdrachtgever bedoeld in artikel 10. Opdrachtgever vrijwaart Houtworm Centrale B.V tegen
alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door
Houtworm Centrale B.V geleverde producten en/of uitgevoerde werkzaamheden.

24. Wijziging van de Overeenkomst

24.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de overeengekomen nog te verrichten werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in goed onderling overleg de Overeenkomst
aanpassen.
24.2. Indien partijen overeenkomen, dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
Houtworm Centrale B.V, indien zij dat noodzakelijk acht, het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering van de Overeenkomst wijzigen. Houtworm Centrale B.V zal de Opdrachtgever
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
24.3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben, zal Houtworm Centrale B.V de Opdrachtgever daarover van tevoren
inlichten. De meerkosten ten gevolge van de wijziging c.q. aanvulling zullen door Houtworm
Centrale B.V aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht volgens de gebruikelijke
tarieven van Houtworm Centrale B.V.
24.4. In afwijking van artikel 24 lid 3 zal Houtworm Centrale B.V geen meerkosten in rekening
kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
verwijtbaar zijn aan Houtworm Centrale B.V
24.5. Houtworm Centrale B.V is gerechtigd om in geval Opdrachtgever Houtworm Centrale B.V
expliciet verzoekt meerwerk te verrichten – daaronder begrepen extra administratieve
handelingen – de kosten daarvan in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
24.6. Houtworm Centrale B.V is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Indien Houtworm Centrale B.V deze Algemene Voorwaarden wijzigt, dan zal Houtworm
Centrale B.V de Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.
24.7. Wijzigingen in de Overeenkomst, anders dan bedoeld in artikel 17.2 tot en met 17.4 en in
artikel 24.2, 24.3 en 24.6, binden partijen slechts indien en voor zover deze tussen partijen
nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

25. Toepasselijk recht

Op iedere Overeenkomst tussen Houtworm Centrale B.V en een Opdrachtgever, en alle
daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

26. Geschilbeslechting

Alle geschillen voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst zullen in eerste aanleg
uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van
Houtworm Centrale B.V, met dien verstande dat alleen Houtworm Centrale B.V tevens de
bevoegdheid heeft om dergelijke geschillen voor te leggen aan de rechter, die ingevolge de
geldende bevoegdheidsregels bevoegd is